Inici -> Ajuntament -> Buscador Ajuntament

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2018-051-O OBRES DE PEATONITZACIÓ DEL CARRER VELÁZQUEZ I REURBANITZACIÓ DEL CARRER JOSEP TOUS I FERRER  Devolucions de garanties 
 Contractació  Exp. 2023-039-A SERVEI ELABORACIÓ DE CONTINGUTS ARTÍSTICS I SUPORT PRODUCCIÓ TÈCNICA, D'ACORD AMB EL DISSENY BÀSIC DE L'AJUNTAMENT DE LA REVETLA I ALTRES CONCERTS, ZONA RESTRINGIDA I SANT SEBASTIÀ PETIT PER SANT SEBASTIÀ 2024  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-033-A SERVEIS POSTALS GENERATS PER L'AJUNTAMENT DE PALMA I IMPRESSIÓ, PLEGAT, SEGELLAT I/O ENSOBRAT DE NOTIFICACIONS (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-037-S EL SUBMINISTRAMENT D'HIPOCLORIT SÒDIC PER AL TRACTAMENT I DESINFECCIÓ DE LES FONTS ORNAMENTALS COMPETÈNCIA DE L'ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-035-S SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI DE TREBALL PER AL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-036-A SERVEI DE NETEJA DEL PARC MÒBIL DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-034-A L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE DISSENY, EXECUCIÓ I DIRECCIÓ D'OBRES DEL PARC URBÀ DE L'ANTIC VELÒDROM DE TIRADOR I REHABILITACIÓ DEL CONJUNT ARQUITECTÒNIC DE L'EDIFICI I PISTA AMB PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-032-A ADQUISICIÓ DE LA LLICENCIA D'ÚS D'UNA APLICACIÓ INFORMÀTICA PER A LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS INGRESSOS MUNICIPALS.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-029-O EXECUCIÓ DE LES OBRES DELS PROJECTES PER A LA MILLORA DE LA CONNECTIVITAT DE L'ÀMBIT A I B DEL BARRI EL TERRENO (4 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-030-A ANÀLISI DELS MESURAMENTS D'AGENTS QUÍMICS, INCLOENT ELS SUPORTS APROPIATS PER A QUE S'EFECTUÏN ELS MESURAMENTS, AIXÍ COM L'ASSESSORAMENT PER A L'EXERCICI I EXECUCIÓ DE FUNCIONS EN EL MARC DE L'ESPECIALITAT D'HIGIENE INDUSTRIAL DE L'SPRL DE L'AJUNTAMENT  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-031-O CONTRACTACIÓ MIXTA D'OBRES I SERVEIS PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL A GÈNOVA I ENVOLTANTS I L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DIRECCIÓ DE LES OBRES (2 LOTS).  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-028-P ALIENACIÓ DE LES FERRALLES FÈRRIQUES, NO FÈRRIQUES I RESIDUS VARIS NO PERILLOSOS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-027-A SERVEIS DE MANTENIMENT CORRECTIU DEL POBLAT DE SON RIERA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-026-O OBRES DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA MODERNITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT DE LA PLATJA DE PALMA I DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ I RECONSTRUCCIÓ DEL CAZ DE LA PLATJA DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-025-S SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE LAMPISTERIA PER A L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-024-A SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DECURSOS REGULARS, MONOGRÀFICS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE L'AULA ESCÈNICA DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-023-O OBRES DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA LICINIO LA FUENTE DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-022-A SERVEI DE SALVAMENT, VIGILÀNCIA, SOCORRISME, SEGURETAT I ATENCIÓ PERSONALITZADA AL BANY ASSISTIT A LES PLATGES DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-021-O EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL "PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LA REORDENACIÓ DE LA PLAÇA DELS NINS, A S'ARENAL" ( LOT 1)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2023-020-S SUBMINISTRAMENT DE PAPER I MATERIAL D'OFICINA PER L'AJUNTAMENT DE PALMA (6 LOTS)  Licitacions en curs 

Pàgina 1 de 50,  982 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010