Inici -> Contractes menors -> Buscador Ajuntament

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2022-030-C CONCESSIÓ DEL SERVEI SMARTWIFI PALMA, DE COMUNICACIONS SENSE FILS PER AL CONJUNT DE ZONES DE GRAN AFLUÈNCIA TURÍSTICA DE PALMA, AMB CONSOLIDACIÓ, UNIFICACIÓ I MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES NECESSÁRIES  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-028-S SUBMINISTRAMENT DE TRES VEHICLES ELÈCTRICS AMB BATERIES EN PROPIETAT PER A L'ÀREA DE BATLIA, I DOS VEHICLES ELÈCTRICS AMB BATERIES EN PROPIETAT PER A L'ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE (4 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-029-A SERVEI DE SEGURETAT PRIVADA PER AUXILIAR A LA POLICIA LOCAL AMB TASQUES RELACIONADES AMB LA COVID-19  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-026-P PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA ALS FUNCIONARIS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA INTEGRATS EN EL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, PROCEDENTS DE L'EXTINTA MUNPAL I ALS SEUS BENEFICIARIS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-027-S SUBMINISTRAMENTS D'ESCENARIS I REPOSICIÓ DE MATERIAL PER A LA REALITZACIÓ D'ESPECTACLES EN EL TERME MUNICIPAL DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-025-A CONTRACTE MIXT DE SERVEIS I D'OBRES PER AL MANTENIMENT DELS ASCENSORS I ALTRES APARELLS ELEVADORS DELS EDIFICIS MUNICIPALS I LES ESCOLES PÚBLIQUES (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-024-A CONTRACTE MIXTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ I SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ SEMAFÒRICA, CONTROL I GESTIÓ DE LA MOBILITAT DE PALMA.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-022-C CONCESSIÓ PER A L'EXPLOTACIÓ DEL BAR-CAFETERIA DEL CENTRE FLASSADERS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-021-S SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES TIPUS FURGÓ DESTINATS AL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA (3 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-023-A ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE ZONA DE BAIXES EMISSIONS (ZBE) DE LA CIUTAT DE PALMA I LES ORDENANCES MUNICIPALS QUE SIGUIN NECESSÀRIES PER A LA SEVA IMPLANTACIÓ  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-020-A SERVEI DE SEGURETAT PRIVADA PER AUXILIAR A LA POLICIA LOCAL AMB TASQUES RELACIONADES AMB LA COVID-19  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-019-A SERVEIS NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA "CINEMA A LA FRESCA" 2022-2024  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-017-A SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL CENTRE FLASSADERS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-018-A ESTUDI DE CONTAMINACIÓ DEL SÒL EN EL DIPÒSIT MUNICIPAL DE SON TOELLS  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-016-A SERVEIS DE TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ A L'ÀMBIT DE LA IGUALTAT I LES VIOLÈNCIES MASCLISTES (3 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-014-S SUBMINISTRAMENT DE LA UNIFORMITAT I EQUIPAMENT PER LA POLICIA LOCAL DE PALMA (4 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-015-A SERVEI INTEGRAL DE COMUNICACIÓ PER AL "MAPA DE RECURSOS COMUNITARIS DE PALMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA SALUT" I PER A ALTRES INICIATIVES I PROGRAMES COMPRESOS EN LA "ESTRATÈGIA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PALMA".  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-012-S SUBMINISTRAMENT DE DOS ELEMENTS LLUMINOSOS PER A LA DECORACIÓ NADALENCA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-013-S SUBMINISTRAMENT D'UNA AUTOBOMBA URBANA LLEUGERA (BUL) AMB ELS SEUS RESPECTIUS EQUIPAMENTS PER AL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-011-A SERVEI DE DINAMITZACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ INFANTIL (CAI)  Licitacions en curs 

Pàgina 6 de 50,  982 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010