Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2018-009-A CONCURS AVANTPROJECTES PER SERVEIS ENCÀRREC DE PROJECTE BÀSIC, EXECUCIÓ I, POTESTATIVAMENT, DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA COMPLETA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, DE LES OBRES DE REORDENACIÓ DE LA PL. DEL BISBE PLANAS I ENVOLTANTS, SANT JORDI  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2018-013-O OBRES DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ DE REORDENACIÓ DEL SOLAR DE L'ANTIC CANÒDROM  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2018-023-O OBRES DE DEMOLICIÓ D'EDIFICACIONS EN EL POBLAT DE SON RIERA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-010-A SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ, CONTROL I GESTIÓ DE LA MOBILITAT DEL MUNICIPI DE PALMA, SUPERVISIÓ I CONTROL D'EXECUCIÓ I QUALITAT, I VIGILÀNCIA DE SISTEMES (3 LOTS)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2018-002-A SERVEIS PER A L'ELABORACIÓ DE L'INFORME TÈCNIC I ECONÒMIC QUE SERVEIXI PER A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS RELATIUS AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-036-A SERVEI DE TALLERS DE PROMOCIÓ SOCIAL / PREVENCIÓ COMUNITÀRIA (2 LOTS)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-040-A SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL CENTRE FLASSADERS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2018-012-S SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES PER COBRIR LES NECESSITATS DEL PARC MÒBIL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2018-011-S ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EMBOTELLADA PEL CONSUM DELS TREBALLADORS MITJANÇANT FONTS REFREDADORES A UBICAR DINS LES DEPENDÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA, CONTRACTE RESERVAT A CENTRES ESPECIALS D'OCUPACIÓ I EMPRESES D'INSERCIÓ  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2018-003-A PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA ALS FUNCIONARIS INTEGRATS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA I ALS SEUS BENEFICIARIS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-043-A SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ, DISCIPLINES D'ERGONOMIA I MEDICINA DEL TREBALL  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2018-021-A SERVEI DE PREVENCIÓ D'ACCIDENTS, SALVAMENT I SOCORRISME AIXÍ COM L'ASSISTÈNCIA AL BANY PER ACCESSIBILITAT A LES PLATGES DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2018-001-A SERVEI DE DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA TERRITORIAL A TRES ZONES DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-018-C (2) CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR LLIBRERIA CASA MUSEU BALAGUER  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-038-O (2) OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ D'EDIFICI EXISTENT PER A UBICAR CENTRE D'ACOLLIDA TEMPORAL LA BALANGUERA (2)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2018-010-A SERVEI DE REDACCIÓ DE PROJECTE I POSSIBLE DIRECCIÓ DE LES OBRES DE LA CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DEL SEGON RECINTE DEFENSIU, REPOSICIO DEL LLENÇ RUINÓS DEL BASTIÓ DE PONENT I ESTUDI DE LA PAVIMENTACIÓ DEL FOSSAT INTERIOR DEL CASTELL DE BELLVER  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-034-A SERVEI DE GESTIÓ DEL CENTRE DE DIA ESTEL  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-039-S SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU DE FONS DOCUMENTAL PER A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS (2 LOTS)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2018-014-A SERVEI MUNICIPAL DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2017-014-A SERVEI DE SUPERVISIÓ DE LA FACTURACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS I AIGUA DELS IMMOBLES DE TITULARITAT MUNICIPAL  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 2 de 29,  569 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010