Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2015-023-A DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LA FASE E OBRA,RESTAURACIÓ I REHABILITACIÓ DEL PASSEIG DE RONDA DE LES MURADES DE PALMA, SECTOR BALUARD DEL PRÍNCEP  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-020-A SERVEIS NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA CINEMA A LA FRESCA 2015  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. LLOGUER NÚM. 112 LLOGUER D'UN LOCAL DESTINAT AL PALMAJOVE  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-001-A SERVEI DE VENDA D'ENTRADES A LES TAQUILLES DELS TEATRES MUNICIPALS I CASTELL DE BELLVER I PER ALTRES CANALS DE VENDA AIXÍ COM RESERVES I CONTROL D'ACCÉS ALS RECINTES REFERITS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-005-A SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE BIBLIOTEQUES, DINAMITZACIÓ I FOMENT DE LA LECTURA A LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE SON CLADERA, SON FERRIOL, SON SARDINA, EL COLL D'EN RABASSA, SON XIMELIS, SON CÀNAVES I SON GOTLEU( 2 LOTS)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2014-038-A SERVEI DE MANTENIMENT DELS EDIFICIS MUNICIPALS (LOT 1) I DE MANTENIMENT I VIGILÀNCIA DELS EDIFICIS DE TITULARITAT LOCAL DESTINATS A CENTRES PÚBLICS D'EDUCACIÓ INFANTIL I/O PRIMÀRIA (LOT 2)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-016-S SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE PEL CENTRE SANITARI DE PROTECCIÓ D'ANIMALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2014-015-C CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTE D'EXECUCIÓ, CONSTRUCCIÓ DE LES OBRES I EXPLOTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE LA "ZONA VERDA I INSTAL·LACIONS COMPLEMENTÀRIES DE CA N'ANGELÍ"  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-003-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA PSICOLÒGICA A VÍCTIMES DE DELICTE A LA POLICIA LOCAL  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-006-S SUBMINISTRAMENT D'UNA FURGONETA ELÈCTRICA AMB BATERIES EN PROPIETAT PER LA BRIGADA DE CIRCULACIÓ  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-013-A SERVEI D'INFRAESTRUCTURES DE SISTEMES INFORMÀTICS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA I DELS SEUS ENS DEPENDENTS ALS QUE PRESTI SERVEI  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2014-031-S ACORD MARC PEL SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES INFORMÀTICS PER A L'AJUNTAMENT DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2014-036-A SERVEI DE NETEJA I DESBROSSAMENT DE MATERIAL VEGETAL ALS CAMINS RURALS, ESPAIS LLIURES PÚBLICS MUNICIPALS, SOLARS MUNICIPALS DESTINATS A EQUIPAMENT, FOSOS INTERIORS I EXTERIORS DELS CASTELL DE BELLVER I TANCAMENT DE SOLARS MUNICIPALS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-002-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA I COL·LABORACIÓ TÈCNICA EN MATÈRIA D'INSPECCIÓ TRIBUTARIA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2015-004-S SUBMINISTRAMENT DE LA IMPRESSIÓ DE 275.000 PAPERETES DE CADA UNA DE LES CANDIDATURES A REGIDORS D'AQUEST MUNICIPI PER A LES ELECCIONS DEL PROPER DIA 24 DE MAIG OFICIALMENT PROCLAMADES PER LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2012-003-A SERVEI DE PREVENCIÓ D'ACCIDENTS, SALVAMENT I SOCORRISME I ACCESSIBILITAT A LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2014-039-A SERVEI DE DUES ÀREES DE TREBALL DEL PROGRAMA D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA DESTINAT A L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (PISE) LOTS 1 I 2  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2014-028-A SERVEI DE TALLERS DE PREVENCIÓ COMUNITÀRIA (3 LOTS)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2014-033-S SUBMINISTRAMENT DE 250 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPIS) PER ALS BOMBERS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Contractació  Exp. 2014-020-A SERVEI DE SUPERVISIÓ ENERGÈTICA, ADEQUACIÓ A NORMATIVA, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT EXTERIOR DEL MUNICIPI DE PALMA (3 LOTS)  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 8 de 29,  569 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010