Inici -> Secretaria

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Entitat Objecte Estat
 Contractació  Exp. 2022-089-C CONCESSIO DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC-BAR DE PROPIETAT MUNICIPAL AL PARC MUNICIPAL DE SON GIBERT  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-087-A MANTENIMENT PROGRAMAT I CORRECTIU DE L'EQUIPAMENT ESCÈNIC i D'ALTRE EQUIPAMENT TÈCNIC DE POTÈNCIA I REGULACIÓ DE SO I IL·LUMINACIÓ I DE SERVEIS AUDIOVISUALS I QUALSEVOL ALTRE EQUIPAMENT SUSCEPTIBLE DE MANTENIMENT ESSENCIAL DELS TEATRES MUNICIPALS.  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-088-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA EXTERNA VETERINÀRIA QUE REALITZI LES REVISIONS DELS CAVALLS DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT PER TRACCIÓ ANIMAL (SERVEI DE GALERES)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-086-A SERVEIS DE CONTROL DE PLAGUES URBANES AL TERME MUNICIPAL DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-085-A SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DELS EQUIPS DE REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR (ERC) DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-084-A SERVEI D'ENSENYAMENT MUSICAL NO REGLAT I GESTIÓ DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-083-A SERVEI DE PRODUCCIÓ LOGÍSTICA PER ALS ARTISTES QUE ACTUEN A LA REVETLA I ALTRES CONCERTS DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2023  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-082-A ACORD MARC PER A LA PRESTACIÓ D'UN SERVEI DE PRODUCCIÓ TÈCNICA DE LA REVETLA I UN ALTRE CONCERT AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2023 (5 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-081-A PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA DE L'ESPECIALITAT O DISCIPLINES D'ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA, AIXÍ COM L'ASSESSORAMENT TÈCNIC (LOT 2)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-080-S SUBMINISTRAMENT PER A l'ACTUALITZACIÓ I REPOSICIÓ DE L'EQUIPAMENT DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I ROBA DE TREBALL DEL SERVEI DE BOMBERS DE PALMA (8 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-079-O EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA NORD-OEST DEL MERCAT DE PERE GARAU DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-078-S SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INFORMÀTIC AMB DESTINACIO AL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-077-A MANTENIMENT DE DESFIBRIL·LADORS SEMIAUTOMÀTICS (DESA) PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-076-A SERVEI DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DE LA FLOTA DE VEHICLES DE QUATRE RODES DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA (2 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-075-A SERVEIS GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS SALES D'ASSAIG MUSICAL DEL ZULOAGA, 1 , EL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS, ELS MITJANS TÈCNICS I EL DESENVOLUPAMENT D'UN PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-074-A ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE DISSENY, EXECUCIÓ I DIRECCIÓ D'OBRES DEL PARC URBÀ DE L'ANTIC VELÒDROM DE TIRADOR I REHABILITACIÓ DEL CONJUNT ARQUITECTÒNIC DE L'EDIFICI I PISTA AMB PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-073-S ADQUISICIÓ DE 2 VEHICLES DE TRANSPORT DE PERSONAL DEL SERVEI DE PROTECCIÓ CIVIL DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-072-S SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (5 LOTS)  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-071-S ADQUISICIÓ DE TRES VEHICLES D'AUXILIS DEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT DE PALMA  Licitacions en curs 
 Contractació  Exp. 2022-070-A TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ A L'ÀMBIT DE LA IGUALTAT I LES VIOLÈNCIES MASCLISTES (3 LOTS)  Licitacions en curs 

Pàgina 3 de 21,  408 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010