Inici -> Ajuntament -> Mesa de contractació

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Mesa de contractacióLa Mesa de Contractació de l'Ajuntament de Palma va establir la seva composició, règim de sessions i lloc de celebració de les mateixes mitjançant acord de la Junta de Govern en sessió de dia 11 de juny de 2008, que s'adjunta.

.

La Presidència de la Mesa, amb la constitució de la Corporació Municipal del mandat de 2014, va ser delegada per el Batle a la Regidora de Funció Pública i Govern Interior, per Decret n º 11.031 de data 18 de juny de 2014 que s'adjunta.

.

Així mateix, per Decret nº 19450 de 14 de novembre de 2016 es va ampliar el decret de Batlia núm. 11031 en el sentit d'afegir una nova suplent en cas d'absència, vacant o malaltia dels altres regidors. (S'adjunta el decret)

.

Les sessions públiques de la Mesa de Contractació tenen lloc els dilluns a les 09'00 hores al Saló de Sessions de l'Ajuntament. Cada licitació així ho indica en els seus anuncis reglamentàriament determinats i en el Perfil del Contractant del web municipal. Si es constitueix la Mesa en acte intern, generalment per a estudi i qualificació de la documentació administrativa presentada pels licitadors, es comunica el resultat de la mateixa en la primera sessió pública que se celebra, i amés, cas d'existir deficiències esmenables de l'esmentada documentació, es comunica al licitador/s afectat/s per fax i/o correu electrònic.

A continuació, a les  actes de la Mesa de contractació  es pot consultar la composició específica d'aquesta en cada contracte.

Data última modificació: 17 d'octubre de 2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010