Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

PARCS I JARDINS 2022-001 SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS DIVERSOS JARDINS

Núm. d'expedient: Infraestructures PARCS I JARDINS 2022-001
Assumpte: contracte menor de PARCS I JARDINS 2022-001 CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS DIVERSOS JARDINS

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:
Descripció: Contracte de subministrament de materials diversos per a la Brigada de Parcs i Jardins

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:
La necessitat de disposar de materials necessaris per a dur a terme totes les tasques de conservació i manteniment dels espais enjardinats, elements vegetals, jardineres i espais d'edificis municipals que estan sota l'àmbit de responsabilitat de la Brigada Municipal de Parcs i Jardins.

3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ:
Subministrament de materials diversos inclosos a la llista del Annexa 1 que s'adjunta, on es contempla separadament els elements a subministrar amb preus unitaris sense IVA i l'IVA aplicable a cada tipus de material.
Es subministrarà, en diverses comandes, els materials que es considerin necessaris pel servei de Parcs i Jardins, fins a l'import màxim de 15.000,00€ (IVA no inclòs).

4. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, LA TRAMITACIÓ I LA FORMA D'ADJUDICACIÓ DE L'EXPEDIENT:

En aplicació de l'article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, el contracte es qualifica de menor ja que el seu import és de 15.000 € (IVA no inclòs).

Tipus de contracte: Subministrament

Procediment i forma d'adjudicació: Contracte menor

Criteris de puntuació:
Es tindrà en compte l'oferta més avantatjosa de preus unitaris, d'acord a les especificacions tècniques del punt 3), pel pressupost màxim de licitació d' 18.000,00 € ( I.V.A inclòs ).
D'altra banda, s'assenyala que l'objecte del contracte no s'ha configurat per a evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.

5. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ:
La Regidora d'Infraestructures i Accessibilitat, conformement a l'Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma del 28/10/2015.

6. VALOR ESTIMAT:
Aquest contracte té un valor estimat de 15.000,00 €.

7. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Import amb l'IVA inclòs

18.000,00 € Aplicació pressupostària
11.17100.22199
PARCS I JARDINS-ALTRES SUBMINISTRAMENTS Referència RC
RF 22022013528
OP 220220042445

8. TERMINI D'EXECUCIÓ:
Una vegada adjudicat el contracte, l'adjudicatari haurà de subministrar el material amb un termini de 1 mes des de la data d'adjudicació (data límit d'entrega 30/11/2022)

9. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓDE PRESTACIÓ:
A l'oferta s'ha d'incloure el llistat complert dels articles de la proposta amb el preu unitari, la baixa ofertada que ha de ser única per a tot el lot i l'IVA d'aplicació pels articles definits a la proposta.
L'oferta s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic serveiadministratiu@palma.cat del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma (Camí dels Reis 400, C.P. 07120 Palma).

El correu electrònic ha d'estar identificat amb:

a).-indicació de la licitació a què es concorre
b).- Nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora
c).- NIF
d).- Nom i els llinatges del representant, si escau.
e).-Els números de telèfon
f).- L'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.

El licitador ha d'emplenar el model de declaració responsable que s'adjunta com annex per l'eventual supòsit de resultar adjudicatari.

9.1).-Documents que s'annexen:
*Relació materials diversos jardins
*Model de declaració responsable a emplenar pel licitador.
*Model de DECLARACIÓ D'ABSÈNCIA DE CONFLICTE D'INTERESSOS (DACI)

9.2).-Termini de presentació:
fins al dia 25 d'octubre de 2022, a les 14:00 h

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el Servei de Parcs i Jardins a través del telèfon 971 764800.

10. RESPONSABLE DEL CONTRACTE: Jordi Pizà Garriga, Cap de Secció I Toni Fons Ropero, Cap de Servei de Parcs i Jardins

11. TERMINI DE GARANTIA (O JUSTIFICACIÓ QUE NO SE N'ESTABLEIX)
El termini de garantia serà de 1 any, comptadors des de la recepció del material.

12. GARANTIES EXIGIDES PER A CONTRACTAR:
No és necessari constituir garantia definitiva, d'acord amb l'article 153 en relació amb el 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.

13. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU:
Una única factura a presentar una vegada s'hagi subministrat el material.

Els sotasignants declaren conèixer el contingut dels articles 52, 53 i 54 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic i l'article 61 del Reglament financer (UE 2018/1046, de 18 de juliol 2018) i no tenir conflictes d'interès en aquesta actuació que integra l'expedient.

Palma,
El responsable del contracte
Jordi Pizà Garriga Antoni Fons Ropero

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
26/10/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010